Prodej nemovitosti je náročnou obchodní transakcí, která se skládá z několika procesních kroků a vyžaduje poměrně složité právní operace.

Obvyklý postup při prodeji nemovitosti:

 1. Výběr realitního makléře

  Nezávislé průzkumy ukazují, že ti, kteří využijí služeb zkušených realitních makléřů, prodají svou nemovitost za vyšší cenu a v kratší době než ti, co si ji prodávají sami.

 2. Prohlídka nemovitosti realitním makléřem

  Prohlídka vaší nemovitosti je podmínkou pro profesionální servis. Při odhadu prodejní ceny hraje roli nejenom nemovitost jako taková (stáří, stav a vybavení), ale i okolí (občanská vybavenost, dopravní obslužnost) a aktuální nabídka nemovitostí k prodeji v dané lokalitě.

 3. Příprava nemovitosti k prodeji

  Ještě před tím, než nabídnete svou nemovitost k prodeji, je důležité důkladně ji připravit a co nejvíce zvýšit její atraktivitu. Váš realitní makléř vám poradí důležité tipy a doporučí, popřípadě zajistí specialistu, který se o toto může postarat za vás. Nemovitost by měla působit čistě a neosobně, aby umožnila zájemci vlastní představy o možné budoucím využití či zařízení. Zahrady u rodinných domů by měly být udržované. Při fotografování nemovitosti pro marketingové účely doporučujeme odstranit osobní předměty či rodinné fotografie.
  Zákon č. 318/2012 Sb. vyžaduje, aby prodávající před prodejem zajistil průkaz energetické náročnosti budovy. Nedodržení tohoto zákona podléhá peněžité sankci až 100 000 Kč. Tuto službu vám samozřejmě zprostředkujeme.

 4. Uzavření zprostředkovatelské smlouvy

  Váš makléř vás pečlivě seznámí s podmínkami spolupráce. Jestliže dojde k dohodě, uzavřete spolu s realitní kanceláří zastoupenou vaším realitním makléřem zprostředkovatelskou smlouvu. Ta zajišťuje serióznost průběhu obchodní transakce, obsahuje dohodnuté podmínky a zakládá oprávnění makléře nemovitost nabízet a jednat se zájemci.

 5. Zpracování prodejní prezentace vaší nemovitosti

  Váš makléř zpracuje profesionální prezentaci vaší nemovitosti pro její marketing a pro jednání se zájemci. Prodejní prezentace obsahuje veškeré obecné, ale i technické informace o vaší nemovitosti, fotodokumentaci, půdorysy a další případné dokumenty či informace.

 6. Zalistování vaší nemovitosti do systému

  Do 24 hodin od podepsání smlouvy o zastoupení je vaše nemovitost vložena do interního systému RE/MAX a následně pak exportována na všechny významné realitní servery. V momentě, kdy je vaše nemovitost vložena do systému, začne se párovat se všemi odpovídajícími poptávkami z celé sítě RE/MAX a její nabídka je odesílána všem potenciálním zájemcům prostřednictvím e-mailu.

 7. Marketing nemovitosti

  Důležitou součástí prodejního plánu je na míru sestavená inzerce vaší nemovitosti. Čím méně typizovaná nemovitost, tím rozličnější mohou být marketingové aktivity.

 8. Prohlídky vaší nemovitosti

  Váš makléř dopředu vybere pouze vhodné zájemce o prohlídku nemovitosti na základě jejich kritérií a finančních možností. Tím šetří váš čas i soukromí.

 9. Rezervační smlouva (Dohoda o složení blokovacího depozita)

  V případě, že se zájemce za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi vaší nemovitosti, uzavírá s ním vaše realitní kancelář rezervační smlouvu (dohodu o složení blokovacího depozita). Na jejím základě klient skládá rezervační poplatek (blokovací depozitum). Nemovitost je tak pro zájemce rezervována a smluvní strany mají čas na přípravu Kupní smlouvy a případně na vyřízení financování. RE/MAX nabízí kupujícímu bezplatnou službu RE/MAX Hypotéka, což může rovněž ovlivnit rychlost prodeje ve váš prospěch.

 10. Kupní smlouva / Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky / Dohoda o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

  Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího (vás) na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí, k převodu družstevního podílu dochází okamžikem doručení Dohody o převodu orgánu bytového družstva.

 11. Prodej

  Smluvní strany podepíší všechny potřebné smlouvy, vaše realitní kancelář zajistí jejich podání na Katastrální úřad, nebo jejich předložení družstvu. Uschovateli předloží potřebné dokumenty (originální výpis LV), na základě kterého je vám uvolněna kupní cena.

 12. Předání nemovitosti

  Při předání nemovitosti musí kupující zaplatit Daň z nabytí nemovitých věcí, která činí 4% z kupní ceny (nebo ze 75% srovnávací daňové hodnoty podle toho, která je vyšší). Pokud prodávající vlastní nemovitost po dobu kratší než 5 let, musí zaplatit také daň z příjmu. Zkušený makléř by vás měl na tuto skutečnost upozornit a popřípadě doporučit či zajistit konzultaci s daňovým poradcem.

 13. Daňové přiznání

  Daňové přiznání k Dani z nabytí nemovitých věcí je nutné předložit daňovému úřadu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do Katastru nemovitostí.

  Povinnými přílohami jsou:

  1. písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci
  2. písemnost potvrzující nebo osvědčující zvláštní cenu nebo znalecký posudek
  3. přílohy daňového přiznání postačí přiložit v prosté kopii v listinné nebo elektronické podobě


  Předmět daně z nabytí nemovitých věcí

  Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je

  1. pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,
  2. právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo
  3. spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).

Potřebné tiskopisy jsou v elektronické podobě k dispozici pro tisk s následným ručním vyplněním, případně ke stažení na webových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz) v nabídce Daňové tiskopisy a na stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz) v sekci Daně a Cla (nabídka Daně).

Spoluprací s profesionálním realitním makléřem můžete celý proces značně urychlit, dosáhnout nejvyšší možné prodejní ceny a ušetřit si velké množství starostí.